Sốt đất ảo rình dập, nhà đầu tư dễ ‘sa chân’

Photo1651259349434 1651259349558726756600

Tràn lan các cơn sốt đất ảo hoành hành trong thời gian qua, chủ yếu đánh vào tâm lý đám đông và lòng tham của của người mua. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa thể triệt để được hành động này.